Quy định đánh mã sản phẩm áo cưới

<Loại sản phẩm><Kích cỡ><Năm sản xuất>-<Số thứ tự>

Trong đó:

<Áo cưới>: AC - áo cưới, DDH - đầm dạ hội, VT - veston, TV - tùng váy, AD - áo dài, TE - váy trẻ em

<Năm sản xuất>: Năm sản phẩm sản xuất ví dụ: 2012,2013, 2014, 2015,2016,2017,...

<Kiểu cỡ>: dành riêng cho những áo đặc biệt: B - áo ngoại cỡ, 

<->: Dấu gạch ngang ngăn cách với số thứ tự

<Số thứ tự>: Đặt theo năm ví dụ năm 2015 sản phẩm thứ tự bao nhiêu

Ví dụ:

AC2014-002 (Áo cưới năm 2014 sản phẩm số 002 của năm)

ACB2014-001 (Áo cưới ngoại cỡ 2014 sản phẩm số 001 của năm)